Tjänstepension

Vad är tjänstepension (avtalspension) och hur fungerar det?

En del av din lön avsätts och din arbetsgivare betalar in premien
Olika villkor beroende på avtalsområde
Flytträtt finns i de flesta avtal, byten gör du via valcentraler
Vet du inte vilket avtal du tillhör? Hör med fack eller arbetsgivare

Om tjänstepension eller avtalspension
Tjänstepension kallas även avtalspension och det är den del som din arbetsgivare betalar in. De flesta företag har någon form av tjänstepension. Om du inte vet om du har någon tjänstepension, kontakta din arbetsgivare. Beroende på kollektivavtalsområde får du själv placera hela eller delar av ditt pensionskapital. Om du har jobbat inom olika avtalsområden kan du ha mer än en kollektivavtalad tjänstepension.

Valcentraler
Valcentral är det bolag som administrerar tjänstepensionen. Arbetsgivaren betalar pensionspremierna till valcentralen. Valcentralerna ansvarar för upphandlingen av de försäkringsbolag som man kan välja mellan när man ska placera sin tjänstepension. Valcentralerna registrerar valen, sköter informationen till de försäkrade och förmedlar premier till valt försäkringsbolag. Vissa valcentraler erbjuder också efterlevandeskydd och andra tilläggsförsäkringar.

Traditionell eller fondförsäkring
Du kan välja mellan pensionsförsäkring i form av traditionell försäkring eller fondförsäkring. Fondförsäkring är en försäkring som är knuten till fonder som förvaltas av en fondförvaltare. Normalt väljer du själv vilka fonder du ska placera i och då finns det ingen garanti för ditt sparande. Även vid fondförsäkring betalas avgifter och avkastningsskatt. Vissa bolag erbjuder även fondförsäkring med garanti. Det innebär att försäkringsbolaget placerar försäkringstagarens sparpremier i en speciell fond och ger en garanti, t ex 90 procent, av sparpremierna, eller en garanti på det aktuella försäkringskapitalet. I traditionell försäkring ingår de försäkringar som inte är fondförsäkringar. I dessa försäkringar är det oftast försäkringsbolaget som förvaltar pengarna och det finns normalt någon form av garanti. Garantin kan vara i form av en garanterad ränta eller att en del av försäkringskapitalet är garanterat. Bolagen placerar pengarna i räntebärande tillgångar, fastigheter och aktier. I vissa fall ändrar bolaget inriktning på förvaltningen när du närmar dig pension.

Kollektivavtal
Beroende på vilket avtalsområde du tillhör är det olika villkor och olika bolag som du kan välja mellan. Se mer information nedan.
Översikt av Compricers partners

Läs mer om tjänstepension

Om kollektivavtalen
Nedan ser du de vanligaste avtalsområdena,

Avtalspension SAF-LO
ITP
KAP-KL
PA-KFS
PA 03

Beroende på vilket avtalsområde du tillhör finns det olika bolag att välja mellan och avtalsvillkoren ser olika ut. Det finns även mindre och lokalt/individuellt förhandlade avtal.

Avtalspension SAF-LO - privatanställd arbetare
Från den 1 januari 2009 är det nya bolag som är valbara inom SAF-LO. Arbetsgivaren betalar in ett belopp motsvarande 4 % på 2009 års bruttolön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 12 % för inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp till Fora, som är valcentral. Ickevalsalternativ är AMF Pension.

ITP - privatanställd tjänsteman
Ny ITP (ITP 1) - Privatanställda tjänstemän födda 1979 eller senare med ITP-avtal omfattas från 1 juli 2007 av nya ITP-planen. Arbetsgivaren betalar premien, motsvarande 4,5 % av årslönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 % på lön över det till Collectum, som är valcentral. Ickevalsalternativ är Alecta.
Gamla ITP (ITP 2) - omfattar privatanställda tjänstemän födda 1978 eller tidigare. En del av pensionen kommer genom förmånsbestämd pension. Alltså att pensionen i förväg är bestämd till en viss procentsats av slutlönen. Utöver detta får den anställde en premiebestämd del, som är 2 % av lönen (ITPK). Den som har en årslön över 10 inkomstbasbelopp kan välja Alternativ ITP. Detta kallas tiotaggarlösning, vilket innebär att en större del av lönen fritt kan placeras (10 % upp till 7,5 inkomstbasbelopp)

KAP-KL - anställd inom kommun och landsting
Omfattar anställda inom kommun, landsting som har fyllt 21 år. För den valbara delen betalar arbetsgivaren in ett belopp motsvarande 4 – 4,5 % på hela den pensionsmedförande lönen till Pensionsvalet, Electum eller Selectum, som är valcentraler. Ickevalsalternativ är KPA Pensionsförsäkring. Den som har en pensionsgrundande lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp (och är över 28 år) har rätt till en förmånsbestämd pension.

PA-KFS - anställd inom kommunala företag
Omfattar anställda inom kommunala företag som är födda 1954 eller senare omfattas från 1 januari 2009 av PA-KFS 09. Arbetsgivaren betalar in ett belopp som motsvarar 4,5 % av pensionsgrundande lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp per år och 30 % på lönedelar överstigande denna nivå till Pensionsvalet, som är valcentral. Ickevalsalternativ är Alecta. Arbetstagare födda 1953 och tidigare samt anställda som den 1 januari 2009 har sjukpenning, sjukersättning, eller aktivitetsersättning omfattas av gamla PA-KFS. För de som är födda mellan 1954-1980 är med i övergången mellan det nya och det gamla avtalet. Det innebär att arbetsgivaren betalar en högre premie. Beroende på ditt födelseår är premien 4,6 till 7,1 % av pensionsgrundande lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp, och på överskjutande lönedel från 30 till 42,5 %.

PA 03 - statligt anställd
Omfattar statligt anställda. Tjänstepensionen i PA 03 består av tre delar: förmånsbestämd, kompletterande och individuell ålderspension. Den förmånsbestämda ålderspensionen bestäms av ditt födelseår, ditt pensionsunderlag och hur många år du varit anställd. Det är inte alla statligt anställda som har rätt till den förmånen. De avgiftsbestämda delarna kompletterande och individuell ålderspension tjänas in från 23 års ålder. Den individuella ålderspensionen är valbar och där är premien 2,5 % av bruttolönen som betalas till Statens tjänstepensionsverk som är valcentral. Ickevalsalternativ är Kåpan Pensioner. Kompletterande ålderspension har en premie på 2 % av bruttolönen som betalas till Kåpan Tjänste. Den delen är inte valbar.

Är det något ord du inte förstår? Läs vår pensionsordlistan.